• Vertalingen van kwaliteit
    voor diverse toepassingen, bedrijven en particulier
  • Goedereputatie
    scherpe tarieven
  • Nederlands en Duits
    laat taal geen verschil maken

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

1.1 Een offerte is altijd gratis, een proefvertaling zal echter gewoon volgens de kostprijs betaald moeten worden.
1.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Hin und Wieder Vertaalbureau
1.3 Het vertaalbureau mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan het vertaalbureau heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan het vertaalbureau zijn verstrekt.
1.4 Afspraken zijn pas bindend nadat deze zijn bevestigd door Hin und Wieder Vertaalbureau
1.5 Indien wij er in redelijkheid aan twijfelen of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, kunnen wij, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever een vooruitbetaling of deelbetaling.

Artikel 2 - Wijziging en annulering van opdrachten

2.1 Mochten er wijzigingen in de opdracht plaatsvinden dan kan het zijn dat afgesproken levertermijnen overschreden gaan worden.
2.2 Bij annuleren van de opdracht zal het eventueel al uitgevoerde deel nog wel betaald moeten worden.

Artikel 3 - Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

3.1 Hin und Wieder Vertaalbureau zal de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uitvoeren.
3.2 De beschikbaar gestelde informatie zal vertrouwelijk worden behandeld voorzover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, hebben wij het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Hin und Wieder Vertaalbureau voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 - Leveringstermijn en tijdstip van levering

4.1 De afgesproken leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra wij constateren of verwachten dat tijdige levering niet haalbaar is, zullen wij u daar meteen van in kennis stellen.
4.2 De levering is een feit op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.

Artikel 5 - Honorarium en betaling

5.1 De prijs is het woordtarief vermeld in de offerte en in de overeenkomst.
5.2 Wij behouden ons het recht voor om de prijs te verhogen bij het aanleveren van extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij of databestanden die niet werken. Hiervoor zal het standaard uurtarief gelden.
5.3 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
5.4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

Artikel 6 - Reclames en geschillen

6.1 De opdrachtgever kan klachten over het geleverde werk schriftelijk aan Hin und Wieder Vertaalbureau laten weten. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Eventuele fouten zullen dan zo snel mogelijk, uiteraard zonder kosten, worden verholpen.

Artikel 7 - Toepasselijk recht

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Hin und Wieder Vertaalbureau is Nederlands recht van toepassing.

E-mail: info@hinundwieder.com